No comments yet

«Εν Αρχή» Γεν.1:1 – Ο Θεός της ΑΡΧΗΣ και των ΑΡΧΩΝ

Η σημασία και σημαντικότητα του «Εν Αρχή» στη Γένεση 1:1 που προσδιορίζει ίσως το πιο βασικό χαρακτηριστικό που προσδιορίζει τη φύση, τον χαρακτήρα, και το έργο του Θεού μέσα στην κτίση.
Από τον Γιώργο Ε Μαρκάκη, Απ. Διακονία Σαλόμ.

Όλα όσα αφορούν τα πράγματα του Θεού, όλα όσα αφορούν και το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού που δόθηκε για να αποκαταστήσει την πτώση του ανθρώπου και τις συνέπειες της επάνω στην κτίση του Θεού, έχουν μια ΑΡΧΗ.

Όμως τι θα πει αυτό; Έχουν μόνο μια έναρξη, είναι θέμα Αρχής/Εξουσίας; Στη Γένεση 1:1, όπου λέει: «ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» – τι σημαίνει πραγματικά;

Η μετάφραση που έχουν επιλέξει οι μεταφραστές προσδίδει έννοια ακολουθίας, δηλαδή μιας σειράς γεγονότων, όπως λέμε 1, 2, 3, κλπ. Το θέμα είναι πως η πρώτη Εβραϊκή λέξη με την οποία αρχίζει η περιγραφή της Δημιουργίας και όλα όσα ακολουθούν στην Αγία Γραφή δεν σημαίνει κάτι τέτοιο.

Η Εβραϊκή λέξη «re’ shiyth» είναι παράγωγο της λέξης «ro’sh» που σημαίνει «κεφαλή», με την έννοια του «Αρχηγού», όπως λέμε ο «Άρχων» – με αυτή την αναφορά έγραψε και ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του:

Ιωάν.1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν
.

Σε αυτή την περιγραφή της Γένεσης από τον Ιωάννη δεν παρατηρούμε μια ιστορική ακολουθία 1, 2, 3, κλπ, αλλά μια θέση που περιγράφει την ανώτατη εξουσία, και τα πιο βασικά χαρακτηριστικά και τη φύση αυτής της εξουσίας.

Το «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος» του Ιωάννη εξηγείται στο εδάφιο 2 όπου ο λόγος «ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν» – ΔΕΝ λέει «ο λόγος ήταν εξ αρχής από τον Θεό» που θα μας παρέπεμπε σε μια ιστορική σειρά και ακολουθία, αλλά το «Εν Αρχή» περιγράφει την θέση της εξουσίας.

Το «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος» του Ιωάννη είναι αναφορά στη Γένεση 1:1, όπου ο Ιωάννης μας εξηγεί αυτό το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής από την οπτική γωνία του Δημιουργού.

Για να καταλάβουμε καλύτερα το «Εν Αρχή» της Γένεσης 1:1 θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η ελληνική λέξη «Αρχή» έχει να κάνει με το «Άρχων», δηλαδή με αυτόν που είναι ο Αρχηγός με εξουσία κεφαλής – όπως είπαμε η λέξη «κεφαλή» είναι η ελληνική απόδοση της Εβραϊκής λέξης «ro’sh».

Η λέξη «Αρχή» στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται στις κυριαρχικές θέσεις εξουσίας, όπως λ.χ. στην Εφεσίους 6:12 «πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου».

Επομένως η λέξη «Αρχή» αναφέρεται σε μια θέση που είναι η «επί κεφαλής εξουσία».

Όταν αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ακολουθία, τότε διαβάζουμε π.χ. στον Ιωάννη 6:64 «ᾒδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες». Όπως λοιπόν γνώριζε εξ αρχής ο Ιησούς ποιοι ήταν οι μη πιστεύοντες, αν ο Θεός ήθελε να μας μιλήσει για την ιστορική ακολουθία της εξέλιξης της Γένεσης, θα μας είχε δώσει γραμμένο το πως εξ αρχής δημιούργησε τον κόσμο.

Όμως ο Θεός δημιούργησε ΕΝ ΑΡΧΗ τον κόσμο, εξηγώντας έτσι ότι ο ΛΟΓΟΣ του Θεού ήταν η ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΡΧΗ και η δημιουργία του κόσμου έγινε από θέσης ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ – που ο Ιωάννης μας εξηγεί ότι Αυτός ήταν ο ίδιος ο Ιησούς!

Αυτό εξηγεί ο Απ. Παύλος όταν μας δίνει τη δική του περιγραφή της Δημιουργίας:

Κολοσσαείς 1:15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ [θυμόμαστε εδώ το «Εν Αρχή»; Εν αυτώ λοιπόν] ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἄρχαι εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· 17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν, 18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν [ἡ] ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων!

ὅς ἐστιν ἡ ἀρχή – Ο Ιησούς είναι η ΚΕΦΑΛΗ που ήταν στη θέση της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ δια του οποίου ο Θεός δημιούργησε τα πάντα ώστε Αυτός να είναι και στο τέλος η ΚΕΦΑΛΗ και ο ΠΡΩΤΕΥΩΝ. Όλες αυτές οι έννοιες βρίσκονται στην Εβραϊκή λέξη «ro’sh».

Εδώ θέλουμε να θυμηθούμε μερικές βιβλικές αναφορές στην έννοια της από κεφαλής θέσης της ανώτατης εξουσίας του Άρχοντα, που είναι το πρώτο και πιο βασικό χαρακτηριστικό όλης της Δημιουργίας. Είναι η θέση από την οποία έγινε όλη η κτίση.

Ο Θεός δημιούργησε την ιεραρχία που ορίζει τη δομή τη εξουσίας κάτω από την κεφαλή

Α’ Κορινθίους 11:3 παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.

Α’ Κορινθίους 11:9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα. 10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους.

Το Χρίσμα είναι από την κεφαλή προς το σώμα

Ψαλμός 133:2 Είναι σαν το πολύτιμο μύρο επάνω στο κεφάλι, που κατεβαίνει επάνω στο πηγούνι, το πηγούνι τού Ααρών· που κατεβαίνει στο στόμιο του ενδύματός του·

Ο Θεός δημιούργησε την έννοια και τη θέση της εξουσίας που έχουν οι αρχές

Ρωμαίους 13:1 Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. 2 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται.

Post a comment