No comments yet

Η ΒΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟΥ [θέμα που αφορά τη ζωή της προσευχής με αφιέρωση, συνέπεια και πειθαρχία]

Ένα μάθημα του Ποιμένα Γιώργου Ε Μαρκάκη, στη διαδικτυακή Συνάντηση Κοινωνίας & Προσευχής που γίνεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.
Το μάθημα στηρίζεται επάνω στα λόγια του Ιεζεκιήλ στο κεφάλαιο 44, που αφορούν τον Οίκο του Κυρίου – στην προ Χριστού εποχή τα λόγια του Προφήτη ήταν βασισμένα στην επίγεια μορφή του Οίκου του Θεού. Εντούτοις, όλα όσα παραλάβαμε στα Ιερά Κείμενα, και ιδιαίτερα όσον αφορά τα λόγια των Προφητών, αφορούσαν την Οικονομία της Καινής Διαθήκης, όπου εκπληρώνονται με πνευματικό τρόπο.
Στην Καινή Διαθήκη ο Οίκος του Θεού είναι η Εκκλησία, και τα λόγια του Ιεζεκιήλ αφορούν (και) την Εκκλησία του σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε πράγματα που μας αφορούν.
Αυτό το μάθημα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την προοπτική της ζωής της πίστης όσων Χριστιανών καταλάβουν τη σημαντικότητα του Λόγου του Θεού μέσα από τον Προφήτη Ιεζεκιήλ.
Μέσα σε αυτό το μάθημα ο Κύριος μας παρουσιάζει μια δική Του προοπτική όσον αφορά το πως Αυτός βλέπει και κρίνει τους πιστούς, και ιδιαίτερα τους Εργάτες του Ευαγγελίου. Ο Ιεζεκιήλ μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι ο Κύριος μοιάζει να διαχωρίζει τους δικούς Του ανθρώπους σε δύο κατηγορίες με βάση τη συνέπεια με την οποία τηρούμε τη «Βάρδια του Αγιαστηρίου» στη καθημερινότητα της ζωής μας, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο της τοπικής Εκκλησίας.
Για εύκολη παραπομπή παραθέτω εδώ τα εδάφια του μαθήματος:
— Ιεζεκιήλ 44:4 Και με έφερε προς τον δρόμο της βορινής πύλης, απέναντι από τον οίκο· και είδα, και να, ο οίκος τού Κυρίου ήταν γεμάτος από τη δόξα τού Κυρίου· και έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου.
5 Και ο Κύριος είπε σε μένα: Γιε ανθρώπου, πρόσεξε με την καρδιά σου, και δες με τα μάτια σου, και άκουσε με τα αυτιά σου όλα όσα εγώ μιλάω σε σένα, για όλες τις διατάξεις τού οίκου τού Κυρίου, και για όλους τούς νόμους του· και παρατήρησε καλά την είσοδο του οίκου, μαζί με όλες τις εξόδους τού αγιαστηρίου.
6 Και θα πεις στους απειθείς, στον οίκο Ισραήλ: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Οίκος Ισραήλ, αρκεστείτε σε όλα τα βδελύγματά σας, 7 επειδή, φέρατε μέσα αλλογενείς, απερίτμητους στην καρδιά, απερίτμητους στη σάρκα, για να είναι στο αγιαστήριό μου, να το βεβηλώνουν, τον οίκο μου, όταν προσφέρετε το ψωμί μου, το πάχος και το αίμα, ενώ παραβαίνουν τη διαθήκη μου εξαιτίας όλων των βδελυγμάτων σας.
8 Και εσείς δεν φυλάξατε τη βάρδια των αγίων μου, αλλά βάλατε επάνω στο αγιαστήριό μου φύλακες της βάρδιας μου, αντί για σας.
9 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Κανένας αλλογενής, απερίτμητος στην καρδιά, και απερίτμητος στη σάρκα, δεν θα μπαίνει μέσα στο αγιαστήριό μου, από όλους τούς αλλογενείς ανάμεσα στον οίκο Ισραήλ·
10 αλλά, οι Λευίτες, που αποστάτησαν από μένα, όταν ο Ισραήλ βρισκόταν σε αποπλάνηση, καθώς αποπλανήθηκαν από μένα πηγαίνοντας πίσω από τα είδωλά τους, και θα βαστάξουν την ανομία τους.
11 Και θα είναι υπηρέτες στο αγιαστήριό μου, επιστατώντας στις πύλες τού οίκου, και φυλάττοντας τον οίκο· αυτοί θα σφάζουν, στον λαό, τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες, κι αυτοί θα στέκονται μπροστά τους για να τους υπηρετούν.
12 Επειδή, τους υπηρετούσαν μπροστά στα είδωλά τους, και ήσαν πρόσκομμα ανομίας στον οίκο Ισραήλ· γι’ αυτό, εγώ ύψωσα το χέρι μου εναντίον τους, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα βαστάξουν την ανομία τους.
13 Και δεν θα με πλησιάζουν για να ιερατεύουν σε μένα, και δεν θα πλησιάζουν σε κανένα από τα άγιά μου, και στα άγια των αγίων· αλλά, θα βαστάζουν τη ντροπή τους, και τα βδελύγματά τους, που έπραξαν.
14 Και θα τους κάνω φύλακες της βάρδιας τού οίκου, για όλη την υπηρεσία του, και για όλα όσα θα γίνονται μέσα σ’ αυτόν.
15 Οι δε ιερείς και οι Λευίτες, οι γιοι τού Σαδώκ, αυτοί που φύλαξαν τη βάρδια τού αγιαστηρίου μου, όταν οι γιοι Ισραήλ αποπλανιόνταν από μένα, αυτοί θα με πλησιάζουν για να υπηρετούν σε μένα, και θα στέκονται μπροστά μου για να μου προσφέρουν το πάχος και το αίμα, λέει ο Κύριος ο Θεός· 16 αυτοί θα μπαίνουν μέσα στο αγιαστήριό μου, κι αυτοί θα πλησιάζουν στο τραπέζι μου, για να με υπηρετούν, και θα φυλάττουν τη βάρδια μου.
17 Και όταν μπαίνουν μέσα στις πύλες τής εσωτερικής αυλής, θα ντύνονται ιμάτια λινά· και δεν θα είναι επάνω τους μαλλί, ενώ υπηρετούν στις πύλες τής εσωτερικής αυλής, και στο εσωτερικό.
18 Θα έχουν λινές τιάρες επάνω στα κεφάλια τους, και λινές περισκελίδες στις οσφύες τους· δεν θα περιζώνονται τίποτε που να προξενεί ιδρώτα.
19 Και όταν βγαίνουν στην εξωτερική αυλή, στην αυλή την εξωτερική προς τον λαό, θα ξεντύνονται τα ενδύματά τους, με τα οποία υπηρετούσαν, και θα τα βάζουν στους άγιους θαλάμους, και θα ντύνονται άλλα ενδύματα· και δεν θα αγιάζουν τον λαό με τα ενδύματά τους.

Post a comment