No comments yet

Η ταυτότητα και οι λόγοι του Ιησού προς τις 7 εκκλησίες της Ασίας στην Αποκάλυψη κεφ. 2 & 3

Η ταυτότητα και οι λόγοι του Ιησού προς τις 7 εκκλησίες της Ασίας στην Αποκάλυψη κεφ. 2 & 3. Το pdf με το κείμενο των σημειώσεων:
https://drive.google.com/file/d/1LJEtR6phYRAJURRn9D3YQJ-mZoIr5X_0/view?usp=share_link
Μάθημα του Γιώργου Ε Μαρκάκη στη συνάθροιση της Κυριακής 27/11/2022 στο Κέντρο Σαλόμ Αθηνών

————————————-
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ (τι λέει ο ίδιος για τον εαυτό Του)

Κρατά τα 7 αστέρια στη δεξιά Του, περπατά στο μέσον των 7 χρυσών λυχνιών
Είναι ο Πρώτος και ο Έσχατος, ήταν νεκρός και ανέζησε
Έχει τη δίστομη και κοφτερή μάχαιρα
Τα μάτια Του είναι σαν φλόγα φωτιάς και τα πόδια Του σαν χαλκολίβανος
Έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τα 7 αστέρια
Είναι ο Άγιος, ο Αληθινός, έχει το κλειδί του Δαυίδ, είναι Αυτός που ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει, και Αυτός που κλείνει και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει
Είναι ο Αμήν (δηλ. ό,τι λέει είναι αλήθεια), ο πιστός και αληθινός μάρτυρας (δηλ. η μαρτυρία Του είναι απόλυτα αξιόπιστη με ακρίβεια/πιστότητα), η Αρχή (δηλ. είναι η ανώτατη εξουσία στη θέση της Κεφαλής) της κτίσης (δημιουργίας) του Θεού 

————————————-
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ

Και στις 7 εκκλησίες λέει: Αυτός που έχει αυτιά για να ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες ας ακούσει

Και στις 7 εκκλησίες λέει: Σε αυτόν που νικά …
– θα δώσω να φάγει από το ξύλο της ζωής στον Παράδεισο του Θεού
– δεν θα αδικηθεί από τον δεύτερο θάνατο
– θα του δώσω το κρυμμένο μάννα και λευκή ψήφο [άσπρη πέτρα που σημαίνει αθώωση σε Δικαστήριο] με γραμμένο όνομα που κανείς άλλος δεν γνωρίζει
– και τηρεί μέχρι τέλους τα έργα Μου, θα του δώσω εξουσία επάνω στα έθνη
– θα ντυθεί με λευκά ιμάτια και δεν θα εξαλείψω το όνομα του από το βιβλίο της ζωής
– θα τον κάνω στύλο στο ναό του Θεού Μου, δεν θα ξαναβγεί έξω, θα γράψω επάνω του το όνομα του Θεού Μου και της πόλης του Θεού Μου, και το νέο Μου όνομα
– θα του δώσω να καθίσει μαζί Μου στο θρόνο Μου όπως κι εγώ ενίκησα

————————————
Τα λόγια του Ιησού για τον εαυτό Του είναι στα εξής εδάφια:

ΕΦΕΣΟΣ
Αποκάλυψη 2:1 Τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·
ΣΜΥΡΝΗ
8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·
ΠΕΡΓΑΜΟΣ
12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·
ΘΥΑΤΕΙΡΑ
18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς [αὐτοῦ] ὡς φλόγα πυρὸς καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·
ΣΑΡΔΕΙΣ
Αποκάλυψη 3:1 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας·
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
7 Καὶ τῷ ἀγγέλω τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δαυὶδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει·
ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ
14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ [ὁ] ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ.

————————————
Οι λόγοι του Ιησού προς τις 7 εκκλησίες της Ασίας φαίνονται στα εξής εδάφια:

ΕΦΕΣΟΣ
7 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις· τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.
ΣΜΥΡΝΗ
11 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.
ΠΕΡΓΑΜΟΣ
17 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.
ΘΥΑΤΕΙΡΑ
26 καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἔθνων. 27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται. 28 ὡς κἂγω εἴληφα παρὰ τοῦ πατρὸς μου, καὶ δώσω αὐτῳ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 29 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
ΣΑΡΔΕΙΣ
5 ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρὸς μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 6 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
12 ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα μου τὸ καινόν. 13 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ
21 ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 22 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

Post a comment